White Ibis ©Kathleen Finnerty

/White Ibis ©Kathleen Finnerty